תנאי שימוש באתר צמח המרמן

1.1 כללי: אתר האינטרנט https://zhg.co.il  (להלן "האתר") מנוהל ומופעל על ידי צ.מ.ח המרמן בע"מ (להלן : " החברה").

1.2 השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: " תנאי שימוש") ולמדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "מדיניות הגנת הפרטיות") יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמשים) להלן : "המשתמש" או "המשתמשים" (לבין החברה תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות יכונו להלן ביחד: "תנאי השימוש" (על המשתמש לקרוא הוראות תנאי השימוש בעיון מלא לפני תחילת השימוש באתר .

1.3 שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש , וכן כי קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפיד ה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר .

1.4 תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד , אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה .

1.5 האתר מיועד לשימוש של משתמשים בוגרים בגיל 18 ומעלה ואיננו מיועד לקטינים .

1.6 כותרות הסעיפים נועדו לשם ה נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות מסמך זה או לכל מסמך אחר שייחתם בין הצדדים.

2. התכנים והמידע המוצג באתר:
2.1 התכנים והמידע המוצגים באתר (להלן ביחד: "המידע") הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד והוא אינו מהווה המלצה , חוות דעת, יעוץ, הצעה לשכירות של מוצרים או יחידות בפרויקט . למען הסר ספק , מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו / או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו / או לצרכיו .

2.2 החברה עושה מאמצים רבים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן ואולם יתכן שהמידע אינו שלם ויתכן שנפלו טעויות טכניות ו/או טעויות אחרות במידע. מובהר כי החברה אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו.

2.3 תוכניות של הפרויקט, מפרטים, תמונות היחידות והפרויקט והדמיות של הפרויקט , יחידות הדיור המוצגות באתר (להלן ביחד: "התוכניות") מוצגות באתר לצרכי המחשה והדגמה בלבד והן אינן זהות בהכרח לתוכניות המחייבות את החברה ולפיכך המשתמש אינו יכול להסתמך על התוכניות והוא מוותר מראש על כל טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה. למען הסר ספק, מובהר כי רק ההסכמים והתוכניות המצורפות להסכם שייחתם בין המשתמש לבין החברה מחייבות את החברה.

2.4 תמונות של אביזרים, רהיטים, מוצרים או כל פריט או מיטלטלין אחר (להלן ביחד: "המוצרים") מוצגות באתר לצרכי המחשה והדגמה בלבד והמוצרים אינם חלק מהפרויקט או חלק מיחידות הדיור בפרויקט. מובהר כי רק המפרט אשר מצורף כנספח להסכם שייחתם בין המשתמש לבין החברה יחייב את החברה.

2.5 במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים של החברה המצויים במשרדי החברה , יגבר המידע הרשמי של החברה ו/או ההסכם שייחתם בין הצדדים על כל נספחיו.

3. השימוש באתר:

3.1 המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר בהתאם להוראות הדין והוראות תנאי השימוש.

3.2 המשתמשים מתחייבים כי לא יגרמו לכל נזק לחברה ולאתר ובין היתר, לא יבצעו ולא יסייעו לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים לחברה, לרבות אך לא רק מתחייבים המשתמשים כי לא יבצעו את הפעולות
הבאות:

3.2.1 להשתמש באתר ו / או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית , בלתי מוסרית, בלתי – מורשית ו / או אסורה ;
3.2.2 להשתמש באתר ו /או בתוכן הקיים בו למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה מראש וב כתב ;
3.2.3 להעתיק ו/או להסיר ו/ או להפריד מהתוכן ו / או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות והזכויות הקנייניות המופיעות בהם.
3.2.4 להפר ו /או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש אלקטרוני מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי כלשהו, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו / או לשאוב מידע ;
3.2.5 לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר ;
3.2.6 להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר .
3.2.7 לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר .
3.2.8 לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר .
3.2.9 להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, לתרגם, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח , לעשות דה – קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור , להשכיר, להעביר, לתת לא תשלום, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה .
3.2.10 למכור , לתת רישיון או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ;
3.2.11 להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם .

4. קניין רוחני:

4.1 האתר לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב וכן עריכתם והצגתם של הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בה logo הגרפי, סימני לוגו )"הקניין הרוחני"( שייכים לחברה ו / או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם והם מוגנים על -ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית .

4.2 למען הסר ספק, מובהר כי אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש ובכלל זה העתקה, תיקון, שינוי, הצגה, פרסום, העברה, מכירה או הפצה בכל דרך שהיא בקניין הרוחני או חלקו ללא ההסכמה מראש בכתב מהחברה .

4.3 אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות קניין רוחני ובין היתר סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודים כלשהם) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב .

5. היעדר אחריות:

5.1 החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו / או לצד שלישי כלשהו, בקשר עם השימוש באתר .

5.2 השימוש באתר היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה, מכל נזק ו / או הפסד ו / או הוצאה ו / או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא בקשר עם האתר .

5.3 החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, אולם המדובר בשירות בעל אופי טכני, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, והפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, לרבות בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה .

5.4 החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא הפרעות ו /או תקלות או כי הפרעות ו /או התקלות תתוקנה או כי האתר יהא נקי מבאגים וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים ואולם היא תעשה כל מאמץ שבשליטתה וביכולתה להבטיח כי אלו יימנעו.

5.5 המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השימוש באתר , לרבות כל סיכון, נזק והוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו / או אשר יגרמו לו ו / או למי מטעמו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, בקשר עם השימוש באתר, כולם או חלקם , מוטלת על המשתמש בלבד .

5.6 החברה לא תהיה אחראית והמשתמש פוטר מראש ובאופן בלתי חוזר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, ישירים ו/או עקיפים, העלולים להיגרם לו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה מהשימוש באתר .

5.7 המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת כל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות , תביעה או דרישה והוצאה, לרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו " ד , שייגרם לחברה ו /או למי מטעמה , על ידי המשתמש ו /או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר שלא כדין ו /או הפרת תנאי מתנאי השימוש .

6 . קישורים לאתרים:

ייתכן ויהיו באתר קישורים, היפר -קישורים או באנרים לאתרים אחרים אשר החברה איננה מפקחת עליהם, איננה בודקת אותם והיא לא תישא בכל חבות והיא תהיה פטורה מכל אחריות בקשר עם השימוש באתרים אחרים ו / או דפי אינטרנט כאמור ו / או התוכן שמפורסם בהם .

7. הדין החל וסמכות השיפוט:

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בקשר ועם כל מחלוקת, דרישה ותביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו .

8. שינויים ועדכונים:

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי השימוש העדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים .

9. שונות:

9.1 ככל שהוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלה, כולה או חלקה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו / או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו / או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו / או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור .

9.2 אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו / או למי מטעמה לפי כל דין .

9.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר , להוסיף או להסיר תכנים וכן להשעות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת , ללא הודעה מוקדמת .

9.4 אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו /או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר .

10. צור קשר:
באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר ,
בכתובת: info@zhg.co.il